• Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
  • Λογιστική παρακολούθηση µε γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης.
  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συμβουλών σύµφωνα  µε τον τοµέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
  • Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάµεσα οικονοµικά αποτελέσµατα.
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρµονισµένων µε την ισχύουσα νουθεσία.
  • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων.
  • Συμβουλές επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νομοθεσίας.
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο (∆.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισµοί, Γ.Ε.ΜΗ. και Επιμελητήρια).
  • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι.
  • Ενάρξεις – Μεταβολές – Διακοπές επιχειρήσεων.
  • Σύνταξη καταστατικών εταιρειών.